Betrokkenheid van kinderen bij afasietherapie

Betrokkenheid van kinderen bij afasietherapie bij een ouder is als casestudy onderzocht. Hier leest u er meer over.

AfasietherapieIn welke mate betrekken logopedisten kinderen bij de therapie van hun afatische ouder?

Door: Inge Smeele en Christa te Winkel

Bas is een voorbeeld van een afatische ouder (zie kader 6: casusbeschrijving) getroffen door een ischemisch cerebrovasculair accident (CVA). Bas geeft aan met name hinder te ondervinden in de communicatie met zijn kinderen van vier en acht jaar. Dit was de aanleiding om door middel van een casestudy te onderzoeken in hoeverre logopedisten thuiswonende kinderen betrekken bij de afasietherapie in het revalidatiecentrum. De onderzoeksvraag luidt: “In welke mate betrekken logopedisten thuiswonende kinderen tot 18 jaar bij de logopedische therapie in de revalidatiefase van hun afatische ouder?”. Aan de hand van diepte-interviews met logopedisten uit verschillende revalidatiecentra en literatuuronderzoek, werd getracht antwoord te geven op deze vraag. Deze studie is gedaan als afstudeeronderzoek aan de opleiding Logopedie van de Hanzehogeschool Groningen.

Het gehele artikel leest u in de Pdf uit Nederlands tijdschrift voor Logopedie van november 2015