Logopedie voor uw Kind

Kinderlogopedie : wanneer is het nodig?

U vraagt zich af wanneer u met uw kind naar een logopedist moet? In de jeugd wordt op alle denkbare fronten de basis gelegd voor het latere leven. Dit geldt ook op het vlak van de communicatie. Lijkt de communicatie van uw kind op een bepaalde manier een punt van zorg te zijn, dan is het aan te raden daar snel actie op te ondernemen. Bijvoorbeeld als uw kind aangeeft het gevoel te hebben niet begrepen te worden, of als er andere taalproblemen zijn. Als het gaat om uw kind kunt u niet snel genoeg op zoek gaan naar een deskundige logopedist.

Logopedie maakt het verschil

Misschien heeft de school van uw kind aangegeven dat logopedie wellicht een optie kan zijn om geconstateerde communicatieknelpunten aan te pakken. Het is ook mogelijk dat u zelf bepaalde problemen bij uw kind onderkent met betrekking tot bijvoorbeeld taal, spraak of stotteren. Logopedie kan in een kort tijdsbestek al een groot verschil maken. Kinderen staan doorgaans open voor alles wat hen wordt aangeboden en door tijdig hulp te zoeken, kunt u voorkomen dat een bepaalde problematiek een hardnekkiger karakter krijgt.

Uw kind in professionele handen

Als u logopedie voor kinderen overweegt, is het uiteraard van belang dat u kiest voor een betrouwbare logopediepraktijk. Bij Logopedie Direct bent u wat dit betreft aan het juiste adres. Alle bij deze groep aangesloten logopedisten zijn gedegen opgeleid, BIG-geregistreerd en lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie & Foniatrie (NVLF). Daarnaast zorgen de Logopedie Direct-medewerkers ervoor dat hun kennis actueel blijft door deel te nemen aan samenwerkingsverbanden, werkgroepen en kwaliteitskringen. Dit geeft u de zekerheid dat u uw kind toevertrouwt aan een professional.

In de woonomgeving van uw kind

Wilt u de stap zetten voor uw kind met logopedie, dan doet u dat vanzelfsprekend het liefst dichtbij huis, zodat de afspraken makkelijk in te passen zijn in de bezigheden van u en uw kind. Logopedie Direct heeft veel vestigingen. Er is dus altijd een vestiging bij u in de buurt. Voor een behandeling heeft u geen verwijzing nodig; u kunt vandaag nog een afspraak met ons maken, zodat de behandeling van uw kind snel kan starten!

Maak een afspraak

Geef via onderstaand formulier uw voorkeuren voor een afspraak op. Na ontvangst nemen wij contact met u op over de mogelijkheden.

Vul hier uw 3 voorkeursdata voor een afspraak bij deze vestiging in.

Vul hier uw voorkeursvestiging in.

We zouden graag willen weten hoe u ons gevonden heeft. Wilt u dit aangeven?

Wilt u meer weten over hoe wij met uw gegevens omgaan? Lees dan ons privacybeleid

Logopedie kind

Kinderlogopedie Meer informatie:

Communiceren is in het dagelijks leven uiterst belangrijk. Daarom is een goede taal- en spraakontwikkeling bij kinderen van het grootste belang. De taalontwikkeling van een kind is grofweg op te delen in een aantal stappen:

  • Rond de leeftijd van 1 jaar brabbelt het kind, waarbij de klank en melodie variëren.
  • Bij circa 18 maanden zegt het kind korte woordjes als “papa”, “mama” en “koe”.
  • Vanaf 2 jaar maakt het kind zinnen van meer dan 2 woorden, hoewel die niet altijd verstaanbaar zijn.
  • Rond de leeftijd van 3 jaar worden de zinnen steeds duidelijker.
  • Vanaf 4 jaar verbetert de woordenschat en de zinsbouw steeds meer.

Wanneer moet u met uw kind naar de kinderlogopedist?

Sommige kinderen hebben moeite met taal en/of spraak. In dat geval is het raadzaam een logopedist in te schakelen. Er zijn verschillende redenen om met uw kind naar logopedie te gaan. Een logopedist helpt uw kind zich beter uit te drukken, waardoor het zich ook zelfverzekerder zal gaan voelen.

Uw kind heeft problemen met de taal

Taal is nodig om dingen te kunnen begrijpen en te kunnen reageren. Dat is lastig met een taalachterstand. Een taalachterstand komt vooral voor bij kinderen die minder goed kunnen horen, die meertalig zijn of die een vorm van autisme of het syndroom van Down hebben. Door het aanpakken van de taalachterstand tijdens de logopedie zal uw kind meer gaan begrijpen en beter in staat zijn te communiceren. Denkt u dat uw kind taalproblemen heeft? Laat dit dan onderzoeken, zodat u een langdurige achterstand voorkomt.

Wat als er problemen met spraak zijn?

Sommige kinderen zijn slecht verstaanbaar. Ze kunnen bepaalde klanken niet goed uitspreken of laten deze weg. De oorzaak kan liggen in te zwakke mondspieren, een schisis (gehemeltespleet) of een te korte tongriem. Daarnaast is het ook mogelijk dat kinderen het moeilijk vinden bepaalde klanken te onderscheiden. Kinderlogopedie biedt daarbij uitkomst.

Dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben moeite met lezen en/of spellen. Een logopedist kan de gevolgen van de dyslexie verkleinen door met uw kind aan de slag te gaan met klanken en letters. Hiermee kunnen leesproblemen al in een vroeg stadium worden aangepakt.

Problemen met de stem

Kinderen die hard praten en veel schreeuwen kunnen stemproblemen hebben. Door het verkeerd gebruiken van de stem raken het strottenhoofd en de stembanden geïrriteerd. Er kunnen knobbeltjes op de stembanden komen en de keel is pijnlijk. De logopedist leert uw kind door middel van spelletjes en eenvoudige oefeningen zijn stem op de goede manier te gebruiken.

Kinderen met hyperventilatie

Als een kind te snel, de diep of te veel inademt, ontstaat hyperventilatie. Kenmerken van hyperventilatie zijn onder andere duizeligheid, een licht gevoel in het hoofd, een slap gevoel en kortademigheid. Hyperventilatie kan optreden als aanval, maar kan ook chronisch worden. De logopedist kan uw kind helpen hoe het met hyperventilatie om kan gaan. Ook worden er ademhalings- en ontspanningsoefeningen gedaan, zodat het kind weer controle krijgt over zijn eigen ademhaling.

Afwijkende mondgewoonten die voorkomen

Als kinderen veel kwijlen, duimzuigen of op een verkeerde manier slikken, is er sprake van een afwijkende mondgewoonte. Hierdoor kunnen de vorm van de mond en de stand van het gebit veranderen. De logopedist kan een therapie geven, die de spieren in en om de mond weer in balans brengt.

Stotteren

Sommige kinderen hebben moeite met vloeiend spreken. De blijven vaak “hangen”. Dit stotteren bij jonge kinderen verdwijnt vaak vanzelf. De logopedist kan bepalen of het gaat om normale onvloeiendheden of beginnend stotteren. In het laatste geval kunnen oefeningen uw kind helpen om vloeiender te spreken.

Problemen met horen en auditieve verwerking

Een kind met gehoorproblemen hoort zijn eigen geluid en het geluid uit de omgeving niet goed. De taal- en spraakontwikkeling verloopt daardoor langzamer. Praat uw kind altijd luid of zet het de televisie steeds harder? Dan zou dat kunnen liggen aan gehoorproblemen. Een KNO-arts of audiologisch centrum kan vaststellen hoeveel uw kind hoort. Ook kinderen met een goed gehoor kunnen auditieve klachten hebben. Het gaat dan om het gericht luisteren en de verwerking van woorden, klanken en zinnen. Als een kind hier moeite mee heeft, kan dat gevolgen hebben voor het leren lezen en schrijven.

Problemen met eten en drinken

Als een kind ontwikkelingsproblemen heeft, kan het moeite hebben met zuigen, kauwen of slikken. De logopedist geeft de ouders tips en adviezen hoe ze deze problemen kunnen verbeteren.

Spraakafzien bij slechthorendheid

Slechthorendheid veroorzaakt een achterstand in de taal en het leren spreken. Door een kind spraakafzien te leren, ook wel liplezen genoemd, kan het beter volgen wat er wordt gezegd. Uw kind leert te kijken naar de mondbewegingen en de gezichtsmimiek van degene die spreekt.

Afasie en dysartrie

Afasie is een taalstoornis, die wordt veroorzaakt door hersenletsel. Afasie komt vooral voor bij ouderen, maar ook bij kinderen. Afasie heeft verschillende verschijnselen, van nauwelijks kunnen spreken tot onbegrijpelijk spreken. Dysartrie ontstaat door een beschadiging van het zenuwstelsel. Naast spraakproblemen kunnen er ook slikproblemen ontstaan. Bij beide aandoeningen bekijkt de logopedist welke problemen er zijn en hoe er het beste gecommuniceerd kan worden. Door middel van oefeningen wordt de spraak en taal zoveel mogelijk verbeterd. Daarnaast helpt de logopedist bij het gebruik van ondersteunende communicatiemiddelen.

Wat kun je zelf doen?

Heeft uw kind communicatieproblemen en wilt u zoveel mogelijk doen om de taalontwikkeling te stimuleren? Dan is de Hanen oudercursus een echte aanrader. Tijdens deze cursus leert u hoe u in het dagelijks leven een actieve bijdrage kunt leveren aan de taalontwikkeling van uw kind. De cursus bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele huisbezoeken. Liever geen cursus? Dan kunt u thuis ook spelenderwijs met uw kind aan de slag. Speel spelletjes waarbij gecommuniceerd wordt. Praat veel met uw kind en gebruik daarbij korte zinnetjes, die u herhaalt en langer maakt. Uw kind zal u steeds meer gaan imiteren en zelf meer woorden en zinnen gaan gebruiken.

Spelend leren

Tijdens het spelen oefent uw kind allerlei vaardigheden die nodig zijn om te communiceren. Dit gebeurt onder andere door interactie met u of met een speelgenootje. Door imitatie en spel leert uw kind verwoorden wat het doet, problemen onder woorden te brengen, plannen te maken en afspraken te maken. Als u met uw kind speelt, stimuleert u zowel de auditieve als de visuele vaardigheden. Heeft u meer tips of adviezen nodig? Vraag dit dan aan de logopedist, die u er graag bij wil helpen.